Những màn chơi khăm nhau

Chơi khăm nhau quá, làm người tahết hồn!

 

  Cỡ chữ

Chơi khăm nhau quá, làm người ta hết hồn!

NAT

 

  Cỡ chữ