Sự thật phía sau hình ảnh ông bố địu con nhặt rác

Công an xác nhận hình ảnh ông bố địu con nhặt rác chỉ là màn kịch, quá khứ bất hảo...

Chia sẻ chủ đề: