Điều ước hạc giấy

Mời quý vị và các bạn nghe cakhúc buồn Điều ước hạc giấy qua sự thể hiện của nữ ca sỹ Vĩnh Thuyên Kim.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc buồn qua sự thể hiện của nữ ca sỹ Vĩnh Thuyên Kim.

NAT

 

  Cỡ chữ