Ai được tăng lương từ 1/7/2020?

Bình luận0

Có 9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương nếu mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đ từ 1/7/2020

Có 9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương nếu mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đ từ 1/7/2020

Ai được tăng lương từ 1/7/2020?-1

Bộ Nội vụ soạn thảo và đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo Nghị định này, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7/2020, từ 1.490.000đ lên 1.600.000đ.

9 đối tượng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lương cơ sở gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện (theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Cán bộ, công chức cấp xã (theo khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP );

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP );

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Công chức ngành nào được tăng lương cao nhất?

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, công chức hiện nay được xếp lương thành 3 ngạch: A3 (2 nhóm A3.1 và A3.2); A2 (gồm 2 nhóm A2.2 và A2.1); A1; A0; B và C (gồm 3 nhóm C1, C2 và C3).

Tất cả công chức được tính lương theo công thức là: Lương = Hệ số X Lương cơ sở.

Khi tăng lương cơ sở lên 1.600.000 đ, công chức thuộc ngạch A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất là 8,0 ở mức lương bậc 6 sẽ được tăng nhiều nhất, từ 11,92 triệu đồng/tháng lên đến mức 12,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 880.000 đồng/tháng).

13 các chức danh thuộc nhóm công chức loại A3.1: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm tra viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Thống kê viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chấp hành viên cao cấp và Thẩm tra viên cao cấp trong thi hành án dân sự.

Theo Trí thức trẻ

Xem link gốcẨn link gốc https://soha.vn/ai-duoc-tang-luong-tu-1-7-2020-20200108101636486.htm?fbclid=IwAR0pStYZIT5FeUW5K2S28YIZ0cad1slpbioyg5cDpAGgbxKIuNnxqtWGKdM

mức lương

người lao động

Bình luận(0)