Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động

Quy định lộ trình tăng lương từ nay đến 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Nghị quyết 107 NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương.

Xem link gốcẨn link gốc https://vov.vn/kinh-te/lo-trinh-tang-luong-cho-can-bo-cong-chuc-va-nguoi-lao-dong-1042611.vov

người lao động

công chức

Bình luận(0)