Cảnh giác: Đánh thuốc mê cướp đồ giữa ban ngày ở cây ATM

Chỉ một chút không cảnh giác, kẻ gian đã lợi dụng lòng tốt để dễ dàng đánh thuốc mê người đi rút tiền rồi cướp tài sản ở cây ATM giữa ban ngày...

Chỉ một chút không cảnh giác, kẻ gian đã lợi dụng lòng tốt để dễ dàng đánh thuốc mê người đi rút tiền rồi cướp tài sản ở cây ATM  giữa ban ngày...

Theo THVL

thuốc mê

cây ATM

Bình luận