Điều quan trọng nhất của Mai Ngô là lông mày, những thứ khác không có cũng không sao

Với Mai Ngô, lông mày là thứ sống còn.

Với Mai Ngô, lông mày là thứ sống còn.

Theo Khám Phá

Mai Ngô

Bình luận