Sốc khi xem video "Ngày đầu tiên của bà giúp việc"

Gia chủ trong nhà đã gắn camera tứ phía để ghi lại hành trình 1 ngày làm việc của người giúp việc như thế nào và đây là kết quả.

Gia chủ trong nhà đã gắn camera tứ phía để ghi lại hành trình 1 ngày làm việc của người giúp việc như thế nào và đây là kết quả.

Theo Khám Phá


người giúp việc

trộm cắp

Bình luận