Vợ Van Der Vaart tâng bóng giỏi hơn chồng

Vợ Van Der Vaart có kỹ thuật tângbóng có phần nhỉnh hơn cả chồng.

 

  Cỡ chữ

Vợ Van Der Vaart có kỹ thuật tâng bóng có phần nhỉnh hơn cả chồng.

NAT

 

  Cỡ chữ