Xem nhóc 4 tuổi bốc đầu ô tô

Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vịvà các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ lái xe ô tô chỉ đi bằng hai bánhsau.

 

  Cỡ chữ

Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vị và các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ lái xe ô tô chỉ đi bằng hai bánh sau.

NAT

 

  Cỡ chữ