Bài toán hai đáp án cùng... có lý?

Một bài toán có nhiều đáp án, mà đáp án nào cũng... có lý. Bạn thuộc "phe" nào?

Một bài toán có nhiều đáp án, mà đáp án nào cũng... có lý. Bạn thuộc "phe" nào?

Bài toán này như sau:

Bài toán hai đáp án cùng... có lý?-1

Có hai hai đáp án cho bài toán này là:

Bài toán hai đáp án cùng... có lý?-2

Theo bạn, đáp án nào đúng?
 

 

Theo VietNamnet


toán học

bài toán