Rửa miệng rắn độc, giải cứu hổ mang chúa

Con hổ mang chúa quằn quại trong đau đớn vì dường như ai đó đã đổ keo để bịt miệng nó lại.

Xem link gốcẨn link gốc https://video.vietnamnet.vn/rua-mieng-ran-doc-giai-cuu-ho-mang-chua-a-92101.html

rắn hổ mang

Bình luận